فرانشیز بخشی از هزینه های جراحی است که توسط بیمار پرداخت میشود

فرانشیز

معرفینامه بستری نام بیمه ردیف
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه ( بیمه شده های حوزه علمیه و مجمع تشخیص از طریق اینترنت ) آسیا ۱
۳۰% معرفینامه آتیه سازان حافظ ۲
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه ( بیمه شده های بانک ملی با کارت درمان ویژه) البرز ۳
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان ایران ۴
بدون فرانشیز معرفینامه بانک تجارت ۵
بدون فرانشیز معرفینامه بانک رفاه ۶
بدون فرانشیز معرفینامه بانک سپه ۷
بدون فرانشیز معرفینامه بانک صادرات ۸
بدون فرانشیز معرفینامه بانک کشاورزی ۹
بدون فرانشیز معرفینامه بانک مرکزی ۱۰
بدون فرانشیز معرفینامه بانک مسکن ۱۱
بدون فرانشیز معرفینامه بانک ملت ۱۲
بدون فرانشیز معرفینامه ( کارت درمان ویژه بیمه البرز) بانک ملی ( بیمارستان) ۱۳
بدون فرانشیز معرفینامه بانک توسعه صادرات ۱۴
بدون فرانشیز معرفینامه بانک صنعت و معدن ۱۵
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه ( بیمه شدگان شرکت پارس خودرو ) توسط واحد امور بیمه بیمارستان بیمه پارسیان ۱۶
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه بیمه رازی ۱۷
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه بیمه سامان ۱۸
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه بیمه کوثر ۱۹
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه بیمه ملت ۲۰
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان بیمه نوین ۲۱
بدون فرانشیز معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان پشتیبانی هلی کوپترسازی ( پنها) ۲۲
بدون فرانشیز معرفینامه توسط نماینده مستقر در واحد بیمه بیمارستان جانبازان خدمات درمانی نیروهای مسلح ۲۳
۱۵% معرفینامه توسط نماینده مستقر در واحد بیمه بیمارستان خدمات درمانی نیروهای مسلح
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان دانا ۲۴
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان سینا ۲۵
بدون فرانشیز معرفینامه شرکت ارتباطات زیر ساخت ۲۶
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان شرکت بیمه معلم ۲۷
بدون فرانشیز معرفینامه شرکت شهرسالم ( شهرداری) ۲۸
بدون فرانشیز معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان شرکت نفت ( بازنشسته ) ۲۹
اصلی ۱۵% پدر و مادر ۴۳% معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان شرکت نفت ( شاغلین) ۳۰
بدون فرانشیز معرفینامه شرکت نفت فلات قاره ۳۱
بدون فرانشیز معرفینامه شرکت هواپیمایی آسمان ۳۲
بدون فرانشیز معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان شرکت هواپیمایی هما ۳۳
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه شرکت بیمه میهن ۳۴
بدون فرانشیز معرفینامه صدا و سیما ۳۵
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه فولاد ۳۶
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان کمک رسان ایران (SOS) سرمد سامان، دی، پاسارگاد،تجارت نو،آسماری،تعاون،حافظ ۳۷
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه آرمان ۳۸
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه ما ۳۹
۱۰% معرفینامه نهاد ریاست جمهوری ۴۰
بدون فرانشیز معرفینامه ( تزریق آواستین بادفترچه بیمه ) شرکت ملی مس ۴۱
بدون فرانشیز معرفینامه صندوق توسعه کیش ۴۲
بدون فرانشیز معرفینامه مجلس شورای اسلامی ۴۳
۱۰% معرفینامه وزارت بهداشت ۴۴
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان بیمه کار آفرین ۴۵
۱۰% معرفینامه شرکت خدمات هوایی سامان ۴۶
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه کانون سر دفتران و دفتر یاران ۴۷
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان شرکت بیمه سرمد ۴۸
متغیر طبق قرار داد بیمه شده معرفینامه شرکت بیمه حکمت ۴۹
بدون فرانشیز معرفینامه از طریق واحد امور بیمه بیمارستان بیمه دی ( بنیاد شهید، جانبازان، ایثارگران)

۵۰

تامین اجتماعی
۵۱
 خدمات درمانی کارکنان دولت

۵۲